Numere auto Bulgaria

Политика за конфиденциалност

При използването на този сайт е необходимо пълното запознаване с принципите на конфиденциалност и тяхното приемане. Те са неразделна част от условията за ползване на сайта. Съответните клаузи са в сила и в случай, че Вашите поръчки се осъществяват и финализират директно в нашите магазини или тези на дистрибуторите ни. Чрез визуализацията на този сайт се счита, че сте съгласни със следните правила, които дефинират понятията:

Потребител – лице, което използва услугите на този уеб-сайт (визуализация, достъп до информация, търсене, регистрация, молба за извършване на услуги, поръчка на продукти и т.н.)
Доставчик или оператор на данни – Метал Принт ООД, който може да притежава информация за Потребителя, предоставена от последния (под формата на молба или формуляр за регистрация, договор, поръчка на персонализирани продукти и т.н.).
Данни с персонален характер – всички информации, свързани с определеното физическо лице. В тази категория не се включват сведенията относно юридически лица или информациите, които вече са станали публични с предварителното Ви съгласие, данни, чието естество не се включва в предназначението на Политиката за конфиденциалност.
Статистически данни – данни, получени в резултат на обработката на информациите от лично естество от оператора, които не могат да бъдат използвани за идентификацията на определено лице и имат предимно статистически и информационни цели.

1. Обработката на данните с личен характер: Доставчикът или операторът може да изиска от Вас информация с персонален характер, но само с Вашето изрично съгласие и предоставена доброволно, като по тази начин ВИЕ УДОСТОВЕРЯВАТЕ, ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ДАННИ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА И СА КОРЕКТНИ, АКТУАЛНИ И ПЪЛНИ.

2. Употреба на информацията, предоставена от Потребителя

Информацията за Потребителя може да бъде използвана от Оператора само за цели, свързани с комерсиализацията на продуктите и услугите, например:

2.1. потвърждeние на Вашите поръчки и молби;
2.2. обработване на Вашите поръчки и молби;
2.3. попълване на Вашата поръчка, на фактурата и на квитанцията в случай на плащане в брой;
2.4. доставка на продуктите и/ или услугите на Потребителя;
2.5. информиране за активните промоции;
2.6. изпълняване на молбите и отговаряне на въпросите или рекламациите от страна на Потребителя;
2.7. реализиране на евентуални пазарни и маркетингови проучвания;
2.8. контакт с Потребителя (включително по пощата, email, факса, чрез текстово съобщение, по телефона или по друг възможен начин за комуникация) във връзка с оферти относно продуктите и услугите на Производителя или на нашите дистрибутори (когато не е изрично определено противното);

3. Разпространение на информациите с личен характер:

3.1. Продавачът има право да предостъпи тези информации за Вас само при изключителни обстоятелства, когато това се изисква по правото на закона или в случаите на наличие на пълно доверие, когато тези действия са наложителни за:
а) спазването на закона;
б) защитата на правото на собственост на МЕТАЛ ПРИНТ ООД и неговия уеб-сайт;
в) справянето с кризисни ситуации за предпазването на личната сигурност на служителите, потребителите на стоки и услуги или на други хора.

Тогава когато ни се налага да предоставим данни от лично естество и ни се разрешава това, ще дадем на разположение само съответната информация, необходима за дадената проверка.

Според Закон № 677/2001, разполагате с правото на достъп и промяна на персоналните си данни. Същевременно имате правото да се противопоставите на преработката на личните информации, които Ви засягат и да поискате тяхното заличаване. За да се възползвате от споменатите си права, можете да отправите писмена молба, датирана и подписана, към МЕТАЛ ПРИНТ ООД и на вниманието на администратора, по факса 0318149021.

Уведомяваме Ви, че МЕТАЛ ПРИНТ ООД не предава за по-нататъчна употреба, не продава, подменя или дава под наем данни с персонален характер на трети страни.
Но в случай че органите на Полицията или други контролни институции изискват Вашите персонални данни или информация за натурата на поръчката, следните ще бъдат предоставени без никакво предварително уведомление.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Абонирайте се за новостите и промоциите!
dmca автомобилни табели
МЕТАЛ ПРИНТ ООД е вписан в Регистъра за администратори на информация с личен характер в Комисията за защита на личните данни.
Copyright © 2005-2015 numerepersonalizate.ro - Марката “Фабрика за номера” е собственост на МЕТАЛ ПРИНТ ООД.
Сайтът Fabrica de Numere може да бъде намерен и на интернет адрес www.numereauto.ro.
Комисия за защита на потребителите